Portal Polonii szukającej Wartościowych Znajomości - Miłości i Przyjaźni.

zapamiętaj mnie zapomniałeś/aś hasła?

Regulamin

I Definicje

 

 1. Serwis – serwis społecznościowy Znajomapolonia.com, dostępny m.in pod adresami: www.znajomapolonia.com www.znajomapolonia.pl oraz www.znajomapolonia.com.pl, będący platformą internetową, umożliwiającą Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która pomyślnie przeszła proces rejestracji i posiada aktywny Profil oraz Konto. 

 3. Profil – zespół informacji, zdjęć i innych danych, stanowiących część Konta, prezentujących osobę Użytkownika, który je dobrowolnie zamieścił i udostępnił innym użytkownikom Serwisu.

 4. Konto – element Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis.

 5. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest „Iz 40.31” Kamil Orzeł ul. Domaniewska 47 lok. 8, 02-672 Warszawa, NIP: 713-277-65-40 REGON: 060552158.

 6. Login - indywidualny i niepowtarzalny adres e-mail, który stanowi nazwę Użytkownika w Serwisie, a który został przez niego podany podczas rejestracji Konta. Każdy Użytkownik posiada ponadto własny unikalny numer Użytkownika.

 

II Rejestracja

 

 1. Dostęp do Serwisu uzyskuje się poprzez utworzenie Konta.

 2. Aby założyć Konto, należy dokonać rejestracji.

 3. Rejestracja polega na podaniu przez zakładającego Konto swoich prawdziwych danych osobowych, które są niezbędne ze względu na charakter i cel Serwisu, w odpowiednim formularzu oraz na przekazaniu tego formularza za pomocą sieci Internet do Administratora.

 4. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Użytkownik może korzystać z Konta i utworzyć w jego ramach swój Profil. W swoim Profilu Użytkownik może dobrowolnie zamieścić dotyczącego go informacje, a także inne materiały takie jak np. zdjęcia.

 5. Profil Użytkownika w Serwisie umożliwia mu upublicznianie (udostępnianie innym Użytkownikom ) dowolnych dotyczących go informacji oraz innych materiałów (patrz Rozdz. III pkt 1.) z zastrzeżeniem, że nie naruszają one postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Administrator dostarcza wyłącznie środków technicznych (Profil w ramach Konta w Serwisie na stronie internetowej) umożliwiających zamieszczanie użytkownikowi dowolnych informacji o sobie oraz innych dotyczących go materiałów. O ich treści, zakresie oraz o sposobie udostępnienia tych danych decyzje podejmuje wyłącznie i samodzielnie Użytkownik danego Profilu.

 7. Utworzenie Konta oraz korzystanie z niego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 8. Utworzenie Konta jest jednoznaczne z akceptacją katolickiego charakteru serwisu.

 9. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób, starających się żyć według wartości proponowanych przez Kościół Katolicki, utworzenie Konta jest jednoznaczne z potwierdzeniem, iż Użytkownik stara się żyć według wartości katolickich.

 

III Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Zamieszczając teksty, zdjęcia i inne materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:

  1. posiada wszystkie zgody wymagane przepisami prawa na publikację w Serwisie informacji i innych materiałów, a publikacja nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich

  2. dane osobowe, wizerunek i inne informacje, składające się na Profil, zamieszcza w Serwisu dobrowolnie i jednocześnie dobrowolnie je upublicznia w Profilu (umożliwia dostęp do nich innym Użytkownikom), co oznacza, że dostęp do tych danych będzie miał nieograniczony krąg innych Użytkowników, przy czym nie dotyczy to: adresu e-mail, hasła do Konta, kodów aktywacyjnych ani innych poufnych danych dostępowych.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawidłowość danych podanych w ramach rejestracji Konta oraz wszelkie treści, w tym informacje, upublicznione w swoim Profilu.

 3. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane w procesie rejestracji, a także aktualizować je, o ile nastąpią w nich jakieś zmiany. Niezależnie od liczby zamieszczanych w Serwisie fotografii– zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 25-letniego Użytkownika przedstawiające Go w wieku 3 lub 8 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym). Zdjęcie główne musi przedstawiać twarz z widocznymi rysami lub sylwetkę z twarzą i z widocznymi rysami twarzy - niespełnienie tego wymogu może spowodować zablokowanie Konta Użytkownika przez Administratora.

 4. Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od wszelkich działań mogących wpływać negatywnie na funkcjonowanie Serwisu.

 5. Użytkownik ma obowiązek powstrzymywać się od działań mogących naruszać prywatność innych Użytkowników. W szczególności niedopuszczalne jest zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach w innym zakresie niż przewidziany w Regulaminie i jego załącznikach.

 6. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do innych celów niż wynika to z charakteru i celu Serwisu. W szczególności niedozwolone jest:

  1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

  2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

  3. rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej;

  4. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na Użytkowników, a także działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów trzecich;

  5. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób;

  6. korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowania lub w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

  7. korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu w celu innym niż jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę;

  8. zamieszczanie jakichkolwiek informacji lub materiałów, które są sprzeczne z katolickim charakterem serwisu;

 7. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. 

 8. Z serwisu mogą korzystać jedynie osoby, które starają się żyć według wartości proponowanych przez Kościół Katolicki.

 9. Użytkownik w polu „Imię” ma obowiązek podawać swoje prawdziwe imię, z możliwością dodawania innych charakterystycznych indywidualnych znaków (np. Jola34,). 

 10. Użytkownik nie może publikować swojego nazwiska na Profilu i Forum.

 11. Użytkownik może podawać innym Użytkownikom w prywatnych wiadomościach swoje dane osobowe (np. nazwisko, dane kontaktowe), ale robi to na własną odpowiedzialność.  

 

 

IV Prawa i obowiązki Administratora

 

 1. Administrator zobowiązany jest dbać o to, by Serwis działał w sposób ciągły.

 2. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub też żądań udostępnienia danych Użytkowników, Administrator zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i ewentualnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami i na ich podstawie - przekazać dane Użytkownika, niezbędne do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.

 3. Administrator ma wyłączne prawo do ustalania zawartości Serwisu, w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Serwisu, a także przeniesienia praw do Serwisu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Informacje i inne treści, publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych w Profilu i Koncie Użytkownika;

  3. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich,

  4. wszelkie wady fizyczne i prawne oferowanych przez Serwis usług;

  5. działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w Serwisie.

  6. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług;

  7. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do:

  1. częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Serwisu celem jej modernizacji bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników;

  2. anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (Pomoc), udzielanymi poradami i innych;

  3. wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, za zgodą Użytkownika Serwisu;

  4. dokonania cesji części lub całości swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia czasowego bądź stałego płatnych oraz bezpłatnych funkcji serwisu.

 

V Konto

 

 1. Jedna osoba może posiadać co najwyżej jedno Konto w Serwisie.

 2. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto umożliwiające korzystanie z części funkcji oferowanych przez Serwis. Dostęp do wszystkich funkcji serwisu, użytkownik dostaje po wykupieniu konta PREMIUM.

 3. Użytkownik ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia swoich danych. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te do korzystania z Serwisu były niezbędne. W razie usunięcia danych niezbędnych do rejestracji lub logowania, Użytkownik całkowicie traci możliwość korzystania z Serwisu.

 4. Prośba o usunięcie konta z Serwisu, musi zostać przesłana na adres znajomi@znajomapolonia.com, zawierać numer użytkownika, prośbę o usunięcie konta oraz musi być wysłana z adresu email, na które zarejestrowane jest Konto Użytkownika.

 5. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu (np. poprzez zamieszczanie na Serwisie danych kontaktowych), Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu, wraz z przesłaniem informacji o zablokowaniu i jego przyczynie, drogą mailową na adres Użytkownika. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi po dokonaniu przez Użytkownika czynności, wskazanych przez Administratora.

 6. W sytuacji kiedy Użytkownik wyraźnie informuje w Profilu bądź na forum, iż nie stara się żyć według wartości Katolickich (np. informując, iż jest ateistą) Administrator ma prawo usunięcia Konta bez jakichkolwiek uprzedzeń. Informacja o usunięciu konta wraz z podaniem przyczyny, zostanie wysłana na adres email podany przez Użytkownika przy rejestracji. 

 7. Wszelkie zachowania Użytkowników, stojące w jawnej sprzeczności z katolickim charakterem Serwisu (np. podanie informacji, iż szuka się partnera bądź partnerki „na szybki sex”) mogą skutkować usunięciem konta przez Administratora. Informacja o usunięciu konta wraz z podaniem przyczyny, zostanie wysłana na adres email podany przez Użytkownika przy rejestracji. 

 8. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Profilu, jeżeli Administrator stwierdzi, że:

  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

  2. Użytkownik nie logował się do Serwisu przez okres 12 miesięcy;

  3. Konto/Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania strony Użytkownika przez okres 1 miesiąca;

  4. Profil zawiera dane kontaktowe Użytkownika, np. numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer lub login komunikatora internetowego lub jego imię i nazwisko.

  5. Zdjęcie główne w Profilu nie pozwala na identyfikację Użytkownika, pomimo uprzedniego wezwania przez Administratora do zmiany zdjęcia;

  6. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto;

  7. Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie;

  8. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora nie dokonał wskazanych przez Administratora działań niezbędnych do odblokowania Konta;

 9. W przypadku, zgodnego z regulaminem, usunięcia lub zablokowania przez Administratora Konta Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty przy korzystaniu z Serwisu.

VI Reklamacje

 

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie do 3 dni od zaistnienia uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres znajomi@znajomapolonia.com  Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

  1. wyraźnego oznaczenia Użytkownika, pozwalającego na jego identyfikację (adresu e-mail, będącego loginem do Serwisu lub numeru ID);

  2. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;

  3. dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Biuro Obsługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Administratora.

 4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu zostaną niezwłocznie przekazane przez Administratora podmiotowi trzeciemu, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, dokonywania w Serwisie zmian, a także oddziaływania w każdy inny sposób na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania tego Konta lub Serwisu. W ramach tych czynności Administrator nie będzie ingerował w treści i informacje zawarte na Koncie (i tym samym w Profilu) przez Użytkownika ani ich modyfikował.

 

VIII Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 

 1. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynkę poczty elektronicznej oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookies.

 2. Za niestosowanie się przez Użytkownika do warunków technicznych korzystania z Serwisu i ewentualnych szkód powstałych w wyniku takiego działania Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają:

  1. zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne dane do konta. Użytkownik Serwisu może przed podjęciem korzystania z Serwisu jak również w jego trakcie zadecydować o usunięciu z Serwisu danych dostępu do konta wykorzystując w tym celu opcję „zapamiętaj logowanie” udostępnianą przy logowaniu się do Serwisu. W przypadku dezaktywowania tej opcji dane dostępu do konta zostaną automatycznie usunięte z Serwisu z chwilą zamknięcia przeglądarki;

  2. gromadzenie niespersonalizowanych danych o ruchu w Serwisie dotyczących dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego rozkładu korzystania z Serwisu.

 

IX Prywatność

 

 1. Dokonując rejestracji w ramach Serwisu, Użytkownik godzi się na dysponowanie przez Administratora danymi dotyczącymi Go na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w ramach Serwisu, przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu lub też przez okres nie dłuższy niż w celu realizacji Usług Serwisu, następnie, po upływie tych okresów zostaną usunięte z systemu.

X Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych do tego przeznaczonych miejscach w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, ponieważ zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 4. Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.

 5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 8. Administrator zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora.

 

 

REGULAMIN FORUM ZNAJOMAPOLNIA.COM

 

 1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z forum.

 2. Użytkownicy na forum używają zarezerwowanych dla nich loginów, będących ich prawdziwymi imionami.

 3. Użytkownicy, korzystający z forum, publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że Administrator nie ma obowiązku usuwać wypowiedzi, nie naruszających Regulaminu ani też powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm obyczajowych i moralnych, nawet na prośbę ich autora.

 4. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na forum.

 5. Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania forum należy zgłaszać wyłącznie (drogą elektroniczną) mailowo do Biura Obsługi Użytkownika na adres znajomi@znajomapolonia.com

  Niedopuszczalne jest umieszczanie na forum:

  1. treści sprzecznych z prawem;

  2. treści wyrażających brak szacunku dla nauczania Kościoła Katolickiego;

  3. treści godzących w prawa osobiste drugiego człowieka, w tym pomówienia osób publicznych i osób spoza Serwisu;

  4. treści szkodzących wizerunkowi Serwisu i jego Użytkownikom;

  5. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej;

  6. treści propagującej przemoc;

  7. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy społecznie niewłaściwe;

  8. przekazów reklamowych

 6. Administrator ma prawo do usuwania wątków, które naruszają Regulamin.

 7. Administrator ma prawo do usuwania postów, które naruszają Regulamin w szczególności takich, które zawierają dane kontaktowe Użytkownika, np. numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer lub login komunikatora internetowego lub jego imię i nazwisko.

 8. Administrator zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich funkcjonowania. 

 9. Warunki korzystania z forum.

  1. forum służy wymianie poglądów;

  2. sprawy prywatne należy załatwiać poprzez prywatne wiadomości;

  3. należy unikać wypowiedzi nic nie wnoszących do tematu;

  4. wątki na forum powinny być umieszczane we właściwych działach i nie powinny się powielać;

  5. należy starannie i precyzyjnie formułować wszelkie informacje zamieszczane na forum;

  6. we wszelkich sprawach porządkowych ostateczna decyzja należy do Administratora; wszelkie wątpliwości odnośnie decyzji Administratora, powinno się rozstrzygać wyłącznie drogą mailową poprzez wiadomość bezpośrednio do Biura Obsługi Użytkownika na adres znajomi@znajomapolonia.com.

 10. Administrator może powoływać Moderatorów tj. Użytkowników o specjalnych uprawnieniach, którzy czuwają nad przestrzeganiem regulaminu przez innych Użytkowników forum.